Privacy

WVO Zorg respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder zetten wij uiteen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". De naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben is bekend, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald; denk hierbij aan naam van een persoon of een huis- of emailadres.

 

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens en die van uw vertegenwoordiger om aan u als cliënt de afgesproken dienstverlening te bieden. Wij ontvangen uw persoonsgegevens deels van onze opdrachtgevers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Deels verwerken wij uw persoonsgegevens als gevolg van onze dienstverlening. Deze gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden die niet bij onze dienstverlening aan u betrokken zijn. Ook gebruiken wij uw gegevens niet om u, zonder uw toestemming, te informeren over onze producten en diensten.

 

Verwerken van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijk grondslagen genoemd in de AVG van toepassing is. Deze grondslagen zijn: Toestemming van betrokkene, uitvoering van een overeenkomst, nakomen van een wettelijke verplichting, beschermen van vitale belangen, algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag en gerechtvaardigd belang. In geval van dienstverlening aan onze cliënten, vindt gegevensverwerking in de meeste gevallen plaatst op basis van toestemming van betrokkenen, het uitvoeren van een overeenkomst met betrokkene of het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en ons. Daarom gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden van binnen en buiten WVO Zorg toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Er zijn persoonsgegevens, zoals medische gegevens, die extra zorgvuldig worden verwerkt en waarvoor bijzondere regels gelden. Op al onze medewerkers rust hiertoe een geheimhoudingsplicht. Aanvullend hierop zijn sommige van onze medewerkers zoals artsen en psychologen gehouden aan hun medisch beroepsgeheim.

Privacy policy 

WVO Zorg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan; gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

Cookies 

Net als veel websites maakt wvozorg.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan geen virussen of gevaarlijke bestanden verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk. Het zijn gewone tekstbestanden en geen software. Ze verwijderen geen gegevens van je computer en sturen ook geen informatie op de achtergrond. De inhoud van cookies kan in uitzonderlijke gevallen een gevaar vormen voor uw privacy. Ze kunnen namelijk persoonlijke informatie vasthouden over uw surfgedrag, en mogelijk zelfs vertrouwelijke informatie zoals wachtwoorden. Directe cookies van betrouwbare sites vormen normaal gesproken geen gevaar. Met indirecte cookies én cookies van twijfelachtige websites moet u altijd voorzichtig zijn.

Cookies verwijderen en weigeren

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) cookies weigeren. Op de helppagina's van onder meer Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari vindt u de instructies. Als u cookies weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van www.wvozorg.nl en onze subdomeinen adviseren wij cookies in te schakelen.

Uw rechten

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is en hanteren voor medische gegevens de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Heeft u vragen over uw privacy, de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wenst u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens neemt u dan contact op met onze Functionaris voor de gegevensbescherming: e-mail: privacy AT wvozorg DOT nl tel. 0118 – 448 413. De privacywetgeving geeft u hiertoe het recht.