Willibrord5 kopiëren

Kwaliteit

Elke dag opnieuw werken zo'n 1600 enthousiaste medewerkers en 600 vrijwilligers samen om goede zorg te leveren. Goede zorg is volgens ons: elke dag de moeite waard maken voor onze bewoners en cliënten.

Planetree

In onze zorg werken we met Planetree. Dat staat voor mensgerichte zorg. Dat betekent: goed kijken en luisteren naar de mens die je voor je hebt. En: samen bespreken wat de ander wil en wat de ander nodig heeft.

STIP-methode

Om een goed beeld van de ander te krijgen, gebruiken we de STIP-methode (Stapsgewijze Integrale preventie en behandeling van Probleemgedrag). STIP helpt ons om onze bewoners en cliënten écht te leren kennen en om probleemgedrag te voorkomen. Dat doen we door met alle betrokken medewerkers te kijken naar wat goede zorg is voor déze cliënt. We vragen: wat maakt iemand gelukkig en wat is daarvoor nodig?

Hierin hebben we veel aandacht voor het welzijn van onze bewoners en cliënten. Welzijn is meer dan activiteiten. Ieder mens heeft immers behoefte aan betekenisvolle relaties met anderen. En ieder mens wil voldoening, tevredenheid en zingeving in het leven ervaren. Deze behoeften stellen wij voorop. Meer informatie over de STIP-methode vindt u hier.

Samen voelt beter

We vinden goede kwaliteit van onze zorg erg belangrijk. Daarom kijken we elke dag kritisch naar ons werk. Vanuit onze visie willen we steeds leren en verbeteren. We stellen onszelf de vragen: Doen we de dingen zoals onze cliënten dat willen en nodig hebben? En doen we die goed? Leren we van wat er goed en fout gaat? Zo proberen we ons werk en daarmee de kwaliteit elke dag weer net iets beter te doen.

Dit alles heeft een positief effect op onze cliënten, maar ook op onze medewerkers en vrijwilligers. Op deze manier geven we invulling aan onze missie: samen voelt beter.

Samen blijven we in verbinding om te leren en verbeteren

Samen groeien. Dat doen we niet alleen binnen WVO Zorg, maar we zoeken ook verbinding met de omgeving om ons heen.

Binnen de Zeeuwse ouderenzorg wordt veel samengewerkt. Een van de samenwerkingsverbanden die er is, is ‘De Zeeuwse Verbinding’: een samenwerking tussen de Zeeuwse VVT organisaties Allévo, Ter Weel, SVRZ, ZorgSaam en WVO Zorg en Zorgstroom. Het doel van de samenwerking is de zorg in Zeeland kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

ViaZorg is opgericht door Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties met als hoofddoel om instroom, doorstroom en behoud van personeel in de zorg – en welzijnssector te realiseren. Viazorg ondersteunt en adviseert de zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en imago.

In de Zeeuwse zorgcoalitie werken een 30-tal Zeeuwse zorgpartijen samen om door innovatie de Zeeuwse zorg toegankelijk te houden. In de Zeeuwse zorgcoalitie zijn alle sectoren van de zorg vertegenwoordigd, van ziekenhuiszorg en huisartsenzorg tot ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

WVO Zorg doet mee in de Zeeuwse Zorgschakels, een onafhankelijke stichting die zich inzet voor goede, samenhangende ketenzorg op het gebied van dementie, palliatieve zorg, CVA, niet-aangeboren hersenletsel en transmurale ouderenzorg.

Emergis, WVO Zorg en Zorgstroom werken samen voor de Wmo in de gemeente Vlissingen. Samen zijn zij de Naerebout Combinatie. Voor een schoon en leefbaar huis, zinvolle dagbesteding en begeleiding kunnen inwoners van Vlissingen terecht bij de Naerebout Combinatie. Met hulp of ondersteuning vanuit de Wmo blijft het mogelijk om deel te nemen aan de maatschappij.

WVO Zorg is één van de partners geworden in het Europese project MONUMENT (MOre NUrturing and More Empowerment Nested in Technology). Dit Interreg2Zeeën project startte op 1 februari 2020 en duurt 2,5 jaar. Per 1 december 2020 heeft WVO Zorg het projectpartnerschap van Odensehuis Walcheren overgenomen. Klik hier om meer te weten te komen over MONUMENT.

Vanuit het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' wordt de Vlissingse zorginfrastructuur versterkt. In Vlissingen worden eerstelijns gezondheidscentra gerealiseerd. In de Kerngezond gezondheidscentra wordt door samenwerking en met een brede kijk op (positieve) gezondheid, zorg en ondersteuning geboden. Dicht bij de inwoners. Het concept 'Kerngezond' gaat uit van samenwerking, ondersteund door digitalisering en passende huisvesting. Behalve de gezondheidscentra en de buurtteams wordt ook een aantal gezondheidsprogramma’s gestart, zoals valpreventie voor ouderen. WVO Zorg participeert in Kerngezond.

Genero is een netwerk in Zuid-West Nederland om de zorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. Genero helpt bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun naasten of zorgprofessionals signaleren. Ze ontwikkelen verbeterinitiatieven, delen kennis over effectieve ouderenzorg en ondersteunen de implementatie ervan. Ook realiseren ze ontmoetingen tussen allerlei partijen in de ouderenzorg. Dit alles altijd met en voor ouderen.

WVO Zorg werkt samen met 12 Zeeuwse organisaties in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ). Samen verbeteren we de kwaliteit van leven en welzijn van ouderen in Zeeland.

WVO Zorg is aangesloten bij Actiz. Dit is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

Samen onze zorgkwaliteit meten

Het leren en verbeteren is de kracht van onze organisatie; het heeft écht effect in ons dagelijks werk. Dit zien we terug in de verschillende manieren waarop we onze zorgkwaliteit meten.

Op ZorgkaartNederland kan iedereen laten weten hoe zij de zorg bij WVO Zorg ervaren. Hoe meer reacties, hoe betrouwbaarder het gemiddelde cijfer. En hoe beter het beeld over de zorg die we bij WVO Zorg leveren. Graag horen we dan ook uw ervaring. Door uw waarderingen kunnen wij onze zorg nóg meer verbeteren.

Bij WVO Zorg houden we de kwaliteit vast door audits te doen. We doen zelf op vaste momenten interne kwaliteitsbezoeken op verschillende onderwerpen. Denk aan zorgdossiers, Hygiëne- en HACCP, legionellapreventie en doelen uit ons meerjarenbeleidsplan. Ook laten we externe audits uitvoeren om te controleren of we goede zorg leveren volgens Planetree en het Prezo-keurmerk Hospicezorg.

We houden met regelmaat groepsinterviews met cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Zo horen we waar mensen tevreden over zijn, en waar kansen liggen om het beter te doen. Al onze (verpleeg)huizen hebben een Planetree Certificering. Dat geeft aan dat we goede en mensgerichte zorg leveren. Meer weten over Planetree? Kijk naar onze Planetree pagina of op de website van Planetree Nederland.

Het hospice Ter Reede is er trots op dat ze als eerste in Zeeland het Prezo-keurmerk Hospicezorg heeft gekregen. Het keurmerk geeft aan dat we in het hospice zorg van hoge kwaliteit geven. Niet alleen aan cliënten, maar ook aan hun naasten. De onafhankelijke Stichting Perspekt bezoekt ieder jaar het hospice om te beoordelen of we het keurmerk blijven houden.

Het Zorginstituut Nederland zet ieder jaar een vragenlijst uit onder zorgorganisaties die verpleeghuiszorg en wijkverpleging bieden. Deze vragen gaan over de waardering van de cliënten op verschillende zorgaspecten. WVO Zorg vult elk jaar de gegevens in. De gegevens zijn terug te vinden op de websites www.KiesBeter.nl en www.ZorgInzicht.nl . De gegevens van Ter Reede Vondellaan zijn terug te vinden onder ‘Stichting WVO Zorg’.

Meer weten over WVO Zorg?